REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TARGOWISKU


 1. Cmentarz jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy na nim zachować spokój, powagę i porządek.

 2. Cmentarz w Targowisku jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Becketa w Targowisku.

 3. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada pełnomocnik, którym jest grabarz.

 4. Teren cmentarza jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 6. Dysponenci grobu są zobowiązani do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego otoczenia.

 7. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, jakiekolwiek nasadzenia należy uzyskać zgodę administratora.

 8. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Śmieci odpowiednio posegregowane należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

 9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

 10. Przez opłatę rezerwacyjną (tzw. pokładne) nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 11. Opłaty wynikające z regulaminu, wnoszone m. in. w związku z prowadzonymi pracami przeznaczone są na utrzymanie porządku i właściwe funkcjonowanie cmentarza.

 12. Kontakt w sprawach cmentarza: Andrzej Matacz – tel. nr 786 993 401.